Matsektorns framtida utmaningar

Framtida utmaningar inom matsektorn

Miljöutmaningar är komplexa och kan inte förstås oberoende av andra aspekter. Enkelt formulerat innebär detta att alla miljöfrågor är kopplade med varandra. Miljöutmaningarna är bara några små bitar i ett stort pussel av utmaningar som vi och planeten står inför. Man glömmer lätt att vi lever av, och är beroende av, ett starkt sammankopplat system – miljömässiga, sociala, tekniska, ekonomiska etcetera.

Skadar vi en del i denna globala sammankoppling innebär det att det kan leda till oväntade effekter någon annanstans. Exempelvis den globala finanskris och hälsokris vi genomgått efter pandemin av Covid-19 visade hur plötsliga sammanbrott på ett område kan påverka hela systemet världen över.

Torka odling
Växande stad

Vi skövlar skog för att få plats för städer

Med det framväxande samhället vi har idag som formar världen och påverkar de sociala, tekniska, ekonomiska, politiska och även miljörelaterade dimensionerna. Dessa förändringar har stora konsekvenser för den globala efterfrågan av resurser.

Städer breder ut sig och förväntas få en fortsatt ekonomisk tillväxt. Vi skövlar skog och mark för att bereda för en allt större population av befolkning. Detta är bara en del av det stora pusslet för livsmedelsindustrins påfrestningar. 

Felnärdhet, förorening och övergödning

Vi ser en ökning av  felnärdhet hos folkmängden världen över – är alltså antingen undernärd eller övernärd. Vi ser också att en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från livsmedels systemet. De är också den största konsumenten av färskvatten och den största orsaken till övergödning samt förändrad markanvändning.

Inte nog med detta så påverkar också produktionen och konsumtion av mat stora förluster inom biologisk mångfald. Dels överfiske påverkar marina resurser hårt, ny mark tas i anspråk för djurhållning eller odling med mera.

I dagens samhälle odlas och produceras så stora mängder mat att en tredjedel går förlorat från odlare till bord. Detta enorma matsvinn påvisar att resursanvändningen som vi använt oss av har varit förgäves.

Övergödning och fiske

Stora skillnader mellan låg- och höginkomstländer

Det är skillnad mellan låginkomstländer och höginkomstländer i vad som går till svinn. Låginkomstländerna är det främst mellan lantbruk och handel där svinnet uppstår.

Medan det i höginkomstländer sker mellan handeln och konsumtion. Detta är bara några indikationer av hur viktig Agenda 2030 (de globala målen för hållbar utveckling) är för hela världens befolkning.

Läs mer om Agenda 2030 här.

BlueFarmers

BlueFarmers

Ett samarbete mellan UCV – Campus Roslagen AB och Väddö folkhögskola. Blue farmers finansieras av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA).

Kaserngatan 11, 761 46
info@vattencentrum.se